Praca dla młodych

ml

Już po raz kolejny Spół­dziel­nia Miesz­ka­niowa Nad­odrze orga­ni­zuje waka­cyjną pracę dla mło­dych miesz­kań­ców naszego miasta.

Zgło­sze­nia chęt­nych do udziału w tym przed­się­wzię­ciu przyj­mo­wane będą od dnia 1 lipca. Rekru­ta­cja pole­gać będzie na wypeł­nie­niu ankiety, a o oso­bach, które zostaną wybrane zade­cy­duje loso­wa­nie. Szansę na zdo­by­cie dodat­ko­wych pie­nię­dzy na waka­cje będzie miało 100 osób.

Aby móc przy­stą­pić do akcji należy być osobą peł­no­let­nią, która jesz­cze pobiera naukę.

Zor­ga­ni­zo­wane zostaną 3 tur­nusy pracy. Wyna­gro­dze­nie, które otrzy­mają mło­dzi pra­cow­nicy wyno­sić będzie 450 zł brutto za dwa tygo­dnie pracy.

Powią­zane artykuły:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>